جدول مش توری استیل

مشاینچمیکرونمیلیمتر
U.S.MESHINCHESMICRONSMILLIMETERS
۳۰/۲۶۵۰۶۷۳۰۶/۷۳۰
۴۰/۱۸۷۰۴۷۶۰۴/۷۶۰
۵۰/۱۵۷۰۴۰۰۰۴/۰۰۰
۶۰/۱۳۲۰۳۳۶۰۳/۳۶۰
۷۰/۱۱۱۰۲۸۳۰۲/۸۳۰
۸۰/۰۹۳۷۲۳۸۰۲/۳۸۰
۱۰۰/۰۷۸۷۲۰۰۰۲/۰۰۰
۱۲۰/۰۶۶۱۱۶۸۰۱/۶۸۰
۱۴۰/۰۵۵۵۱۴۱۰۱/۴۱۰
۱۶۰/۰۴۶۹۱۱۹۰۱/۱۹۰
۱۸۰/۰۳۹۴۱۰۰۰۱/۰۰۰
۲۰۰/۰۳۳۱۸۴۱۰/۸۴۱
۲۵۰/۰۲۸۰۷۰۷۰/۷۰۷
۳۰۰/۰۲۳۲۵۹۵۰/۵۹۵
۳۵۰/۰۱۹۷۵۰۰۰/۵۰۰
۴۰۰/۰۱۶۵۴۰۰۰/۴۰۰
۴۵۰/۰۱۳۸۳۵۴۰/۳۵۴
۵۰۰/۰۱۱۷۲۹۷۰/۲۹۷
۶۰۰/۰۰۹۸۲۵۰۰/۲۵۰
۷۰۰/۰۰۸۳۲۱۰۰/۲۱۰
۸۰۰/۰۰۷۰۱۷۷۰/۱۷۷
۱۰۰۰/۰۰۵۹۱۴۹۰/۱۴۹
۱۲۰۰/۰۰۴۹۱۲۵۰/۱۲۵
۱۴۰۰/۰۰۴۱۱۰۵۰/۱۰۵
۱۷۰۰/۰۰۳۵۸۸۰/۰۸۸
۲۰۰۰/۰۰۲۹۷۴۰/۰۷۴
۲۳۰۰/۰۰۲۴۶۳۰/۰۶۳
۲۷۰۰/۰۰۲۱۵۳۰/۰۵۳
۳۲۵۰/۰۰۱۷۴۴۰/۰۴۴
۴۰۰۰/۰۰۱۵۳۷۰/۰۳۷
۴۵۰۰/۰۰۱۳۳۲۰/۰۳۲
۵۰۰۰/۰۰۱۰۲۵۰/۰۲۵
۶۳۵۰/۰۰۰۸۲۰۰/۰۲۰
۸۰۰۰/۰۰۰۶۱۵۰/۰۱۵
۱۲۰۰۰/۰۰۰۵۱۲۰/۰۱۲
۱۴۰۰۰/۰۰۰۴۱۰۰/۰۱۰
۱۵۰۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۵
۱۶۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۵

توجه: وزن ها به صوت حدودی می باشند.

error: Content is protected !!