جدول وزنی تسمه بسته بندی

تسمه ۱۳

هر یک کیلو(متر)هر ۱۰۰ متر(کیلو)ضخامت
۲۴/۴۴۴/۰۹۰/۴
۱۹/۵۶۵/۱۱۰/۵
۱۶/۳۱۶/۱۳۰/۶
۱۳/۹۸۷/۱۵۰/۷
۱۲/۲۳۸/۱۷۰/۸
۱۰/۸۶۹/۲۰/۹
۹/۷۸۱۰/۲۲۱

تسمه ۱۶

هر یک کیلو(متر)هر ۱۰۰ متر(کیلو)ضخامت
۱۹/۸۸۵/۰۳۰/۴
۱۵/۸۹۶/۲۹۰/۵
۱۳/۲۴۷/۵۵۰/۶
۱۱/۳۶۸/۸۰/۷
۹/۹۴۱۰/۰۶۰/۸
۸/۸۳۱۱/۳۲۰/۹
۷/۹۴۱۲/۵۸۱

تسمه ۱۹

هر یک کیلو(متر)هر ۱۰۰ متر(کیلو)ضخامت
۱۶/۷۵۵/۹۷۰/۴
۱۳/۳۸۷/۴۷۰/۵
۱۱/۱۶۸/۹۶۰/۶
۹/۵۶۱۰/۴۵۰/۷
۸/۳۶۱۱/۹۵۰/۸
۷/۴۴۱۳/۴۴۰/۹
۶/۶۸۱۴/۹۶۱
۸/۳۸۱۷/۹۲۱/۲
۵/۳۵۱۸/۶۷۱/۲۵

تسمه ۳۲

هر یک کیلو(متر)هر ۱۰۰ متر(کیلو)ضخامت
۹/۹۴۱۰/۰۶۰/۴
۷/۹۶۱۲/۵۸۰/۵
۶/۶۲۱۵/۰۹۰/۶
۵/۶۷۱۷/۶۱۰/۷
۴/۹۷۲۰/۱۲۰/۸
۴/۴۱۲۲/۶۴۰/۹
۳/۹۷۲۵/۱۵۱
۳/۳۱۳۰/۱۸۱/۲
۳/۱۸۳۱/۴۴۱/۲۵

توجه: وزن ها به صوت حدودی می باشند.